Μενού Κλείσιμο

Διευκρινίσεις για τους επανελέγχους, τις προσθεσμίες τους και τα πρόστιμα

Προθεσμίες επανελέγχων στα ΚΤΕΟ και πρόστιμα

Πολλοί που περνάνε τα αυτοκίνητά τους γνωρίζουν ότι αν στο αυτοκίνητο ή στην μοτοσυκλέτα τους, διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις, τότε τους δίνεται ένα περιθώριο 20 ή 30 ημερών για να κάνουν την σχετική διόρθωση και να περάσουν για επανέλεγχο.

Λίγοι όμως γνωρίζουν, ότι αν περάσουν 60 ημέρες για τα αυτοκίνητα ή 90 ημέρες για τις μοτοσυκλέτες, από την ημερομηνία που έγινε ο αρχικός έλεγχος, τότε το όχημα δεν περνάει απλώς επανέλεγχο για την έλλειψη που είχε εντοπιστεί αλλά περνάει πάλι αρχικό έλεγχο σε όλα τα σημεία του.

Αλλά ακόμα πολύ πιό λίγοι ήξεραν αυτό που ήρθε να «διευκρινήσει» το Υπουργείο με πρόσφατη εγκύκλιό του.

Ότι δηλαδή ανεξάρτητα με το πότε λήγει η περίοδος των 60 ή 90 ημερών, το ΚΤΕΟ μπορεί να εκδόσει δελτίο με σοβαρές ελλείψεις και υποχρέωση επανελέγχου ακόμα και σε ημερομηνία που υπερβαίνει τις 60 ή 90 ημέρες. Απλώς, σε αυτήν την περίπτωση, το όχημα ναι μεν θα ελεγχθεί πάλι σε όλα τα σημεία του (αρχικός έλεγχος) αλλά χωρίς πρόστιμο, εφ όσον βέβαια ο ιδοκτήτης του το προσκομίσει για έλεγχο μέχρι την ημερομηνία που ορίζει το τελευταίο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που έχει στα χέρια του.

Όσοι ενδιαφέρονται ή έχουν υπομονή μπορούν παρακάτω να διαβάσουν ολόκληρη την εγκύκλιο που εξεδόθη στις 8/5/2017.

ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις για τη διενέργεια αρχικού περιοδικού τεχνικού ελέγχου αντί
επανελέγχου


Σε συνέχεια ερωτήµατος που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία µας αναφορικά µε το αντικείµενο
του θέµατος
, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.
α) Σύµφωνα µε την παράγραφο 3(β) του άρθρου 3 της αριθµ. 44800/123/1985 υ.α. (ΦΕΚ
781Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε περίπτωση που ένα όχηµα προσέλθει
για επανέλεγχο και έχουν παρέλθει
60 ηµέρες από την ηµεροµηνία αρχικού ελέγχου
κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις
, ανεξαρτήτως διενέργειας ή µη
ενδιάµεσου ελέγχου
, τότε διενεργείται πλήρης αρχικός έλεγχος και καταβάλλεται το
αντίστοιχο τέλος κανονικού πλήρους ελέγχου
. Ειδικά για τις µοτοσικλέτες, το ανωτέρω
χρονικό διάστηµα καθορίζεται σε
90 ηµέρες, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου
5(ε) του άρθρου 4 της αριθµ. Φ.23/24327/2887/2009 υ.α. (ΦΕΚ 945Β’),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β) Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55Α‘), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει
, όποιος προσκοµίζει εκπρόθεσµα σε ΚΤΕΟ το όχηµά του για
αρχικό ή επαναληπτικό έλεγχο
, επιπλέον από το προβλεπόµενο από τις ισχύουσες
διατάξεις τέλος διενέργειας του ελέγχου
, υπόκειται και στην καταβολή πρόσθετου
ειδικού τέλους
. Ακολούθως, µε τις περιπτώσεις (ε), (στ) και (ζ) της ίδιας παραγράφου,
καθορίζεται το ύψος πρόσθετου ειδικού τέλους που καταβάλλεται σε περίπτωση
εκπρόθεσµης προσκόµισης οχήµατος για τεχνικό έλεγχο
, µετά την παρέλευση του
χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο το όχηµα υποχρεούται να υποβληθεί
, αντί του
επαναληπτικού
, σε αρχικό έλεγχο.
γ) Σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 της αριθµ.
44800/123/1985
υ.α. και στην παράγραφο 2(β) του άρθρου 2 της αριθµ.
71703/8028/2003
υ.α. (ΦΕΚ 1824Β’), όπως αυτές ισχύουν, σε περίπτωση που κατά τη
διενέργεια του τεχνικού ελέγχου ενός οχήµατος διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις
, τότε
χορηγείται ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου που ισχύει για
20 ή 30 ηµέρες, µέσα στις οποίες το
όχηµα θα πρέπει να επισκευασθεί και να προσκοµισθεί για επανέλεγχο
. Ειδικά για τις
µοτοσικλέτες
, σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών ελλείψεων, προβλέπεται η
χορήγηση ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου που ισχύει για
30 ηµέρες, σύµφωνα µε την
παράγραφο
5(α) του άρθρου 4 της αριθµ. Φ.23/24327/2887/2009 υ.α., όπως ισχύει.
2.
Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερόµενα και προκειµένου να υπάρχει στα ΚΤΕΟ
οµοιόµορφη αντιµετώπιση των περιπτώσεων διενέργειας σε όχηµα αρχικού
, αντί
επανελέγχου
, διευκρινίζονται τα εξής:
2
α) Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια επανελέγχου που λαµβάνει χώρα εντός του
χρονικού διαστήµατος των
60 ή 90 ηµερών από την ηµεροµηνία αρχικού ελέγχου κατά
τον οποίο είχαν διαπιστωθεί σοβαρές ελλείψεις
, διαπιστώνονται εκ νέου σοβαρές
ελλείψεις
, τότε εκδίδεται ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου που ισχύει για 20 ή 30 ηµέρες,
ανεξαρτήτως εάν στο διάστηµα αυτό συµπληρώνονται οι 60 ή 90 ηµέρες από τον
αρχικό έλεγχο
.


Παράδειγµα 1:
Κατά τον αρχικό έλεγχο ενός επιβατικού οχήµατος που διενεργείται την 1-8-2016
διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις και χορηγείται ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου που ισχύει
για
30 ηµέρες, δηλ. έως τις 31-8-2016.
Το όχηµα προσέρχεται για επανέλεγχο στις 50 ηµέρες από την ηµεροµηνία του αρχικού
ελέγχου
, δηλ. στις 20-9-2016, οπότε και διενεργείται εκπρόθεσµος επανέλεγχος.
Εφόσον στον επανέλεγχο διαπιστωθούν εκ νέου σοβαρές ελλείψεις, τότε χορηγείται στο
όχηµα ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου που ισχύει π
.χ. για 20 ηµέρες, δηλ. έως τις 10-10-2016
και όχι έως τις 30-9-2016 που συµπληρώνονται οι 60 ηµέρες από την ηµεροµηνία
αρχικού ελέγχου
.
β) Στις περιπτώσεις που µετά την παρέλευση 60 ή 90 ηµερών από την ηµεροµηνία
αρχικού ελέγχου
, στον οποίο είχαν διαπιστωθεί σοβαρές ελλείψεις, διενεργείται σε
όχηµα πλήρης αρχικός έλεγχος
(αντί επανελέγχου), το όχηµα λογίζεται εκπρόθεσµο και
υπόκειται στην καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους των περιπτώσεων
(ε), (στ) και
(ζ) της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983, µόνον εφόσον προσκοµίζεται
για έλεγχο µετά την ηµεροµηνία λήξης του ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου
. Σε κάθε
περίπτωση
, το χρονικό διάστηµα για το οποίο το όχηµα λογίζεται εκπρόθεσµο ξεκινά
να υπολογίζεται από την
60η ή 90η ηµέρα από την ηµεροµηνία διενέργειας του αρχικού
ελέγχου
. Αντίθετα, εάν το όχηµα προσκοµίζεται πριν την ηµεροµηνία λήξης του ∆ελτίου
Τεχνικού Ελέγχου θεωρείται εµπρόθεσµο και δεν υπόκειται στην καταβολή τέλους
εκπροθέσµου
.
Παράδειγµα 2:
Το όχηµα που αναφέρεται στο παράδειγµα 1 προσκοµίζεται για τεχνικό έλεγχο στις
5-10-2016, δηλ. πριν λήξει η ισχύς του ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου.
Στο εν λόγω όχηµα διενεργείται πλήρης αρχικός έλεγχος (επειδή έχουν παρέλθει 60
ηµέρες από την ηµεροµηνία αρχικού ελέγχου), ο οποίος λογίζεται εµπρόθεσµος και,
συνεπώς, δεν καταβάλλεται τέλος εκπροθέσµου.
Παράδειγµα 3:
Το όχηµα του παραδείγµατος 1 προσκοµίζεται για έλεγχο στις 17-10-2016, δηλ. µετά τη
λήξη του ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου
.
Στο όχηµα διενεργείται πλήρης αρχικός έλεγχος (επειδή έχουν παρέλθει 60 ηµέρες
από την ηµεροµηνία αρχικού ελέγχου
) και επιπλέον καταβάλλεται το πρόσθετο ειδικό
τέλος του ν
. 1350/1983.
Το όχηµα θεωρείται εκπρόθεσµο για διάστηµα 17 ηµερών (από τις 30-9-2016 που
συµπληρώνονται οι
60 ηµέρες έως τις 17-10-2016).
Παράδειγµα 4:
Κατά τον αρχικό έλεγχο ενός επιβατικού οχήµατος που διενεργείται στις 3-10-2016
διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις και χορηγείται ∆ΤΕ που ισχύει για 30 ηµέρες, δηλ.
έως τις 2-11-2016.
Το όχηµα προσέρχεται για επανέλεγχο στις 22 ηµέρες από την ηµεροµηνία του αρχικού
ελέγχου
, δηλ. στις 25-10-2016, οπότε και διενεργείται εµπρόθεσµος επανέλεγχος στον
οποίο διαπιστώνονται εκ νέου σοβαρές ελλείψεις και χορηγείται στο όχηµα νέο ∆ΤΕ
που ισχύει για
30 ηµέρες, δηλ. έως τις 24-11-2016.
Ακολούθως, το όχηµα προσέρχεται για τεχνικό έλεγχο στις 13-12-2016. ∆εδοµένου ότι
στις
2-12-2016 έχουν συµπληρωθεί οι 60 ηµέρες από την ηµεροµηνία του αρχικού
ελέγχου
, διενεργείται στο όχηµα πλήρης αρχικός έλεγχος και επιπλέον καταβάλλεται
το πρόσθετο ειδικό τέλος του ν
. 1350/1983.
3
Το όχηµα θεωρείται εκπρόθεσµο για διάστηµα 11 ηµερών (από τις 2-12-2016 που
συµπληρώνονται οι
60 ηµέρες έως τις 13-12-2016).

Επισκέψεις 308

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *