Μενού Κλείσιμο

Γνωστοποίηση δημοσίευσης υ.α. σχετικά με τα βυτιοφόρα <= 1000 λίτρων

Από: Γενική Γραμματεία Μεταφορών / Γενική Διεύθυνση Μεταφορών / Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών / Τμήμα Οδικών Μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων και ευπαθών τροφίμων

Οικ. Γ4/33468/980 – 9/6/2020

Θέμα: Γνωστοποίηση δημοσίευσης υ.α. σχετικά με τα <= 1000 λίτρων

ΣΧΕΤ: η υπουργική απόφαση με αριθμ. οικ. Γ4/29303/861 (ΦΕΚ Β’ 2017) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΣΤ-2990/77 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.» (Β’1318). » (ΑΔΑ: ΨΠ83465ΧΘΞ-ΣΑΨ)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2107/Β/2020, η παραπάνω σχετική υπουργική απόφαση με την οποία αναστέλλεται κατά την θερινή περίοδο ο έλεγχος στο ΚΤΕΟ της ύπαρξης της παρατήρησης «ΔΕΞΑΜΕΝΗ <=1000 ΛΙΤΡΩΝ» στην άδεια κυκλοφορίας των βυτιοφόρων οχημάτων καθώς και της ύπαρξης ισχύοντος πρακτικού επιθεώρησης της δεξαμενής, προκειμένου να διευκολυνθεί η διενέργεια των προβλεπόμενων μετρήσεων και ελέγχων, οι οποίοι ήταν δυσχερείς λόγω των έκτακτων μέτρων για την πρόληψη διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να διενεργηθούν οι προβλεπόμενες μετρήσεις και έλεγχοι από τα διαπιστευμένα εργαστήρια ογκομέτρησης βυτιοφόρων και από τους φορείς ελέγχου ADR αντίστοιχα, ώστε από 30.09.2020 να προσκομίζονται τα απαιτούμενα έγγραφα στο ΚΤΕΟ κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος, σύμφωνα με την παρ. 6 του κεφαλαίου Α’ της ΣΤ-29900/77 (ΦΕΚ Β’ 1318) απόφασης όπως ισχύει.

Τα διαπιστευμένα εργαστήρια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΣΥΔ (www.esyd.gr). Προκειμένου να αναζητηθούν εργαστήρια διαπιστευμένα για ογκομετρήσεις βυτιοφόρων  στον ιστότοπο του ΕΣΥΔ, επιλέγεται η παρακάτω διαδρομή: Πίνακες διαπιστεύσεων > Αναζήτηση φορέων και εργαστηρίων > Εργαστήριο διακριβώσεων > Βάσει τύπου δοκιμής/Διαπίστευσης > Μετρήσεις Όγκου. Από την λίστα των εργαστηρίων που προκύπτουν από την αναζήτηση, ανοίγοντας τα ΕΠΕΔ φαίνονται οι διακριβώσεις για τις οποίες είναι διαπιστευμένα.

Ακολουθεί η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης στο ΦΕΚ  2107Β/2-6-2020 :

Αριθμ. οικ. Γ4/29303/861 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΣΤ-29900/77 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.» (Β΄1318).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 84 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Κ.Ο.Κ.) (Α’ 52), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4313/2019 (Α΄ 261)

β. του άρθρου δεύτερου του v. 1741/1987 (Α΄ 225) «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957»
γ. του άρθρου 90 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), δ. την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
ε. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),
στ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),
ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
η. της υπ’ αρ. ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058),
θ. του μέρους 9 του παραρτήματος Ι.1 του άρθρου 8 της υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών υπ’ αρ. οικ. Γ5/48222/2474/2019 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ, (ΕΕ) 2016/2309, (ΕΕ) 2018/217 και (ΕΕ) 2018/1846 της Επιτροπής» (Β’ 2755), όπως ισχύει,

ι. της ΣΤ-29900/77 υπουργικής απόφασης «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων για την κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ Β’ 1318).
2. Την ανάγκη διευκόλυνσης της διενέργειας των προβλεπόμενων μετρήσεων και ελέγχων, οι οποίοι ήταν δυσχερείς λόγω των έκτακτων μέτρων για την πρόληψη διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του κεφαλαίου Α’ της υπ’ αρ. ΣΤ-29900/1977 (Β’ 1318) απόφασης του Υπουργείου Συγκοινωνιών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο έλεγχος ύπαρξης της παρατήρησης της παρούσας παραγράφου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και της ύπαρξης ισχύοντος πρακτικού επιθεώρησης της δεξαμενής κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος στο ΚΤΕΟ, αρχίζει την 30η Σεπτεμβρίου 2020».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαΐου 2020
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Επισκέψεις 66

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *