Μενού Κλείσιμο

Καθορισμός των απαιτούμενων υποβαλλόμενων στοιχείων, δικαιολογητικών και εγγράφων, στη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, από τα λειτουργούντα Δημόσια και Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. της Χώρας.

Από: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εγκύκλιος: Οικ. 49887/3723

ΑΔΑ: ΨΕΧ4465ΧΘΞ-ΛΨΞ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων υποβαλλόμενων στοιχείων, δικαιολογητικών και
εγγράφων, στη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, από τα λειτουργούντα Δημόσια και Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. της Χώρας.

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμ. πρωτ. Φ50/48597/5875/7-9-2009 υ.α. «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)» (Β΄ 1975), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 64008/5839/2014 υ.α. (Β΄3102).
β) Η με αριθμ. πρωτ. 26640/2298/2014 κ.υ.α. «
Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας των τομέων μεταφορών και επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» (Β΄ 1302).
γ) Η με αριθμ. πρωτ. 27230/2888/29-6-2012 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ) του Γενικού Γραμματέα του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Εφαρμογή του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32) στη διαδικασία λειτουργίας των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)».
δ) Το με αριθμ. πρωτ. Οικ. 35320/3040/10-6-2015 έγγραφο της τέως Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων, του τέως Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
ε) Ο ν. 4199/2013 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών -Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 216).
στ) Η με αριθμ. πρωτ. Φ50/34524/4444/08 κ.υ.α. «Καθορισμός αντιτίμου για τη διενέργεια
του περιοδικού τεχνικού ελέγχου από τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου» (Β΄ 1280).

1. Με αφορμή ερωτήματα – αιτήματα από Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. της Χώρας, όσον αφορά τα απαιτούμενα υποβαλλόμενα στοιχεία, δικαιολογητικά και έγγραφα στη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Ε.Ε.), για την άσκηση των καθηκόντων της αρμοδιότητάς της (παρ. 5α, άρθρο 75, π.δ. 123/2017) και με σκοπό τη μείωση του διοικητικού φόρτου και κόστους αυτής παρακαλούμε εφεξής να υποβάλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικό ταχυδρομείου της Δ.Ε.Ε. (dee@yme.gov.gr) αποκλειστικά και μόνο τα κάτωθι στοιχεία, δικαιολογητικά και έγγραφα:

α) Μεταβολές στη σύνθεση προσωπικού των λειτουργούντων Κ.Τ.Ε.Ο.
Σε περίπτωση που λαμβάνουν χώρα μεταβολές (μερικές ή/και συνολικές) επί του υφιστάμενου υπαλληλικού προσωπικού ενός λειτουργούντος Κ.Τ.Ε.Ο., να αποστέλλεται προς το Τμήμα Εποπτείας Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων της Δ.Ε.Ε. και προς την οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, πλήρης νέος επικαιροποιημένος πίνακας όλου του υφιστάμενου υπαλληλικού προσωπικού του Κ.Τ.Ε.Ο., για:
i. την ενημέρωση των τηρούμενων Φακέλων του εν λόγω Κ.Τ.Ε.Ο.,
ii. τη διαπίστωση της πλήρωσης της προϋπόθεσης της λειτουργίας του με το ελάχιστο αναγκαίο (κατά περίπτωση θέσης εργασίας) υπαλληλικό προσωπικό, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 9 της παραπάνω (α) σχετικής υπουργικής απόφασης και,
iii. την ενημέρωση του τηρούμενου, από τη Δ.Ε.Ε., μηχανογραφικού Μητρώου του ελεγκτικού προσωπικού όλων των λειτουργούντων Δημόσιων και Ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. της Χώρας.
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση λειτουργίας ενός Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. με αριθμό προσωπικού μικρότερο του απαιτούμενου από τις ισχύουσες διατάξεις (με την επιφύλαξη των οριζόμενων για την αναπλήρωση προσωπικού), επιβάλλεται η ποινή – κύρωση της παρ. 3β του άρθρου 3 της με αριθμ. πρωτ. 3326/212/2015 κ.υ.α. (Β΄ 158).
Ο ανωτέρω επικαιροποιημένος πίνακας, στην περίπτωση λειτουργούντος Ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο., κοινοποιείται και στο οικείο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, για ενημέρωση και για τις τυχόν δικές του ενέργειες.

β) Εταιρικές Μεταβολές του Φορέα Λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ (π.χ. μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε. κλπ)
Οι ανωτέρω μεταβολές να αποστέλλονται προς την οικεία, του ΙΚΤΕΟ, περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ.Ε.Ε. (dee@yme.gov.gr), για την ενημέρωση των τηρούμενων Φακέλων του εν λόγω Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

γ) Αποδεικτικά στοιχεία ανά ημερολογιακό τρίμηνο των διενεργούμενων από κάθε Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. συνολικών περιοδικών και ειδικών τεχνικών ελέγχων των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων, συνοδευόμενα από το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) συνολικής απόδοσης του προβλεπόμενου τέλους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις [ένα (1) ευρώ (€) ανά περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε κατηγορίας οχήματος].
Τα παραπάνω στοιχεία να αποστέλλονται εφεξής μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ.Ε.Ε. (dee@yme.gov.gr) και να κοινοποιούνται στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, για την ενημέρωση των τηρούμενων Φακέλων του εν λόγω Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και για τις τυχόν δικές της ενέργειες.

δ) Μεταβολές του Τιμοκαταλόγου του επί των διενεργούμενων περιοδικών και ειδικών τεχνικών ελέγχων των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων
Τα παραπάνω στοιχεία που απορρέουν από την παρ. 2 του άρθρου 1 της παραπάνω (στ) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, να αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ.Ε.Ε. (dee@yme.gov.gr) για ενημέρωση του τηρούμενου φακέλου του εν λόγω ΚΤΕΟ και να κοινοποιούνται στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, για ενημέρωση και για τις τυχόν δικές της ενέργειες. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση παράλειψης από το Κ.Τ.Ε.Ο. ανάρτησης του ισχύοντος τιμοκαταλόγου, επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 1β του άρθρου 3 της με αριθμ. πρωτ. 3326/212/2015 κ.υ.α. (Β΄ 158).

ε) Προσωρινή (ή οριστική) αναστολή, ή επαναλειτουργία, ή προσθήκη αυτόματης/ων γραμμής/ων τεχνικού ελέγχου, του Κ.Τ.Ε.Ο., κάθε κατηγορίας οχημάτων (δίκυκλων – τρίκυκλων, ελαφρών και βαρέων οχημάτων)
Τα παραπάνω στοιχεία που απορρέουν από την παρ. 7 του άρθρου 9 της παραπάνω (α) σχετικής υπουργικής απόφασης, να αποστέλλονται:
α) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ.Ε.Ε. (
dee@yme.gov.gr),
β) στην αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία μεταφορών και Επικοινωνιών και,
γ) στην Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για ενημέρωση και για τις τυχόν δικές τους ενέργειες.
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που επέρχονται μεταβολές στη λειτουργία των εγκεκριμένων αυτόματων γραμμών ελέγχου ενός λειτουργούντος Κ.Τ.Ε.Ο., ως απόρροια επιβολής συγκεκριμένων κυρώσεων από τους Φορείς ελέγχου, ή όταν επιβάλλονται κυρώσεις αναφορικά με την ανάκληση (προσωρινή ή οριστική) της άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του από την οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι υπόψη ποινές – κυρώσεις πρέπει να αποστέλλονται στη Δ.Ε.Ε. για την ενημέρωση του τηρούμενου σχετικού μηχανογραφημένου μητρώου ποινών – κυρώσεων ανά ΚΤΕΟ που λειτουργεί νόμιμα, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 2 «Διοικητικές κυρώσεις» της με αριθμ. πρωτ. 3326/212/2015 κ.υ.α. (Β΄ 158), όπου καταχωρίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στο φορέα και στο ελεγκτικό προσωπικό του.

στ) Μεταβολές του ωραρίου λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ
Τα παραπάνω στοιχεία να αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ.Ε.Ε. (dee@yme.gov.gr) για ενημέρωση του τηρούμενου φακέλου του εν λόγω ΙΚΤΕΟ και να κοινοποιούνται προς την οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, για ενημέρωση και για τις τυχόν δικές της ενέργειες. Επιπλέον, τα ανωτέρω στοιχεία παρακαλούμε όπως κοινοποιούνται και στο οικείο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, για ενημέρωση και για τις τυχόν δικές του ενέργειες.

ζ) Ενημέρωση για μη ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων τεχνικών ελέγχων οχημάτων, λόγω οποιασδήποτε προσωρινής βλάβης ή δυσλειτουργίας του παρόχου κινητής τηλεφωνίας/διαδικτύου του Κ.Τ.Ε.Ο. και έγκαιρη ηλεκτρονική αποστολή αυτών, κατόπιν της αποκατάστασής της.
Η υπόψη ενημέρωση να αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ.Ε.Ε. (dee@yme.gov.gr), επισυνάπτοντας σε αυτή και σχετική Βεβαίωση του παρόχου κινητής τηλεφωνίας/διαδικτύου, σχετικά με τη διάρκεια της προσωρινής βλάβης ή δυσλειτουργίας του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου στην περιοχή επιρροής του Κ.Τ.Ε.Ο. Επίσης, η ανωτέρω ενημέρωση να κοινοποιείται και προς την οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, για ενημέρωση και για τις δικές της ενέργειες.

η) Μηνιαία ενημέρωση για τυχόν ακυρωθέντα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) ή/και Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) από Κ.Τ.Ε.Ο.
Τα παραπάνω στοιχεία να αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ.Ε.Ε. (dee@yme.gov.gr) και να κοινοποιούνται προς την οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, για ενημέρωση και για τις τυχόν δικές της ενέργειες.

θ) Αναγγελία έναρξης λειτουργίας και τη χορήγηση Βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας νέου
Ιδιωτικού ή Δημόσιου Κ.Τ.Ε.Ο.
Οι παραπάνω ενημερώσεις να αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ.Ε.Ε. (dee@yme.gov.gr), ως αρμόδια Αρχή για την άσκηση κεντρικής εποπτείας επί των διενεργούμενων περιοδικών και ειδικών τεχνικών ελέγχων των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων και τη διαχείριση του συστήματος του τεχνικού ελέγχου στη Χώρα μας (παρ. 5α, άρθρο 75, π.δ. 123/2017) και για την τήρηση του μηχανογραφικού Μητρώου των λειτουργούντων Δημόσιων και Ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. στη Χώρα μας, το οποίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ι) Κοινοποίηση της ανανέωσης της Πιστοποίησης κατά ISO 9001 του Κ.Τ.Ε.Ο. Η παραπάνω ενημέρωση να αποστέλλεται στην αδειοδοτούσα του Κ.Τ.Ε.Ο. Υπηρεσία (οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών) και να κοινοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ.Ε.Ε. (dee@yme.gov.gr). Η μη έγκαιρη ανανέωση της Πιστοποίησης κατά ISO 9001 του Κ.Τ.Ε.Ο., επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή της Βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του Κ.Τ.Ε.Ο., έως και την ημερομηνία ανανέωσης της εν λόγω Πιστοποίησης.

κ) Υποβολή από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. προς έλεγχο, εξαμηνιαίας έκθεσης συνοδευόμενης από όλα τα αναγκαία στοιχεία που να αποδεικνύουν τη σωστή προμήθεια και διάθεση των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ).
Η υπόψη Έκθεση που προβλέπεται στην παρ. 5γ του Παραρτήματος IV της με αριθμ. πρωτ. οικ.19111/192/2019 υ.α. «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β΄ 1003) και υποβάλλεται κάθε εξάμηνο από κάθε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που λειτουργεί νόμιμα να αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ.Ε.Ε. (dee@yme.gov.gr).
2. Παρακαλούμε από τη λήψη του παρόντος και εφεξής,
όπως μην αποστέλλετε στη Δ.Ε.Ε., για τους
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω (παρ. 1), τα κάτωθι:

α) έγγραφη ή ηλεκτρονική ενημέρωση, σε εφαρμογή του παραπάνω (δ) σχετικού εγγράφου που επισυνάπτεται στην παρούσα, κάθε φορά που για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω τοπικής αργίας) το Κ.Τ.Ε.Ο. παραμένει κλειστό, ή λόγω μη προσέλευσης αυτοκινήτων οχημάτων για τη διενέργεια περιοδικού, ή εκούσιου, ή ειδικού τεχνικού ελέγχου κάθε κατηγορίας αυτοκινήτων οχημάτων και,

β) την ανανέωση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας του Κ.Τ.Ε.Ο, ή την ανανέωση της
διακρίβωσης του επί μέρους μηχανολογικού εξοπλισμού και συσκευών που απαρτίζουν κάθε
λειτουργούσα αυτού αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου κάθε κατηγορίας οχημάτων. Οι ανανεώσεις των ανωτέρω Πιστοποιητικών παρακαλούμε να αποστέλλονται στην αδειοδοτούσα του Κ.Τ.Ε.Ο. Υπηρεσία (οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών).
Επισημαίνεται ότι, η μη έγκαιρη ανανέωση των ανωτέρω Πιστοποιητικών, επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή της Βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του Κ.Τ.Ε.Ο., έως και την ημερομηνία της ανανέωσης αυτών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Επισκέψεις 34

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *