Ο Δήμος Διονύσου αποζημίωσε πολίτη που έπεσε σε λακκούβα με το αυτοκίνητό του και καταστράφηκαν τα ελαστικά του

Πρόκειται για μιά πολύ μικρή είδηση, τόσο μικρή, που δεν την είδα καθόλου δημοσιευμένη σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Κάτι τέτοια «μικρά» όμως καλό είναι να τα μαθαίνουμε…

Στην 12η συνεδρίασή της, στις 4/7/17, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου αποφάσισε να εγκρίνει την χορήγηση 140 ευρώ σε δημότη, που αποδεδειγμένα έπεσε σε λακκούβα κάποιου δρόμου της περιοχής και εξ αυτού καταστράφηκαν τα ελαστικά του αυτοκινήτου του. Η απόφαση μάλιστα της Επιτροπής ελήφθη παρά την περί του αντιθέτου εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του δήμου.

Η Νομική υπηρεσία υποστήριξε ότι:

«1. εµφαίνεται από τις προσκοµιζόµενες φωτογραφίες η εν λόγω λακκούβα σε σηµείο του δρόµου όπου επιτρέπει την διενέργεια αποφευκτικού ελιγµού στον διερχόµενο οδηγό.
2. Η αναγγελία του συµβάντος έγινε από την οδηγό 20 ηµέρες µετά το συµβάν µε αποτέλεσµα να µην προκύπτουν µε πιστότητα οι συνθήκες του ατυχήµατος.
3. Η έκθεση της υπηρεσίας Περ/ντος γενοµένη σε µεταγενέστερο χρόνο δεν είναι ικανή να επιβεβαιώσει τόσο το ατύχηµα, όσο και τη ζηµιά αλλά και τη συνάφεια µεταξύ του ζηµιογόνου γεγονότος και της ζηµίας µε αποτέλεσµα να µη είναι δυνατόν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα.
4. Η αιτούσα αναφέρει στην αίτησή της ότι “για το πρόβληµα είχε ενηµερωθεί προφορικώς ο ∆ήµος µια εβδοµάδα νωρίτερα όταν το ίδιο όχηµα υπέστη ξανά ζηµιά”. Έτσι, ενώ γνώριζε το πρόβληµα και τον κίνδυνο να υποστεί ζηµιά το όχηµά της, το αγνόησε, µε δική της υπαιτιότητα, συµµετοχή η οποία υπερβαίνει το 90% καλύπτοντας τα όρια της αποκλειστικής υπαιτιότητας (αρ. 300 Α.Κ. συντραίχον πταίσµα).
5. ∆εν προκύπτουν µε τρόπο αξιόπιστο οι συνθήκες πρόκλησης αλλά και ταυτοποίησης από κάποιο έγγραφο αρµοδίας υπηρεσίας επιληφθείσας αυθηµερόν ή αµέσως επί του συµβάντος, µε συνεπακόλουθο να µην είναι περαιτέρω δυνατή η εκτίµηση του αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της πράξης/ενεργείας και της ζηµίας.
Εποµένως, “…∆ΕΝ συντρέχουν οι νοµικοί και πραγµατικοί όροι του συµβιβασµού αφού δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, εισηγούµενοι συνακόλουθα την απόρριψη του αιτήµατος»

Αντίθετα με την παραπάνω εισήγηση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου αποφάσισε:

«Ότι συντρέχει νόµιµη περίπτωση εξωδίκου συµβιβασµού και εγκρίνει το αίτηµα της κ. … περί καταβολής αποζηµίωσης για καταστροφή του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακκούβα για ποσό 140,00 ευρώ υπό την προϋπόθεση της προσκοµιδής από την αιτούσα του πρωτότυπου παραστατικού της δαπάνης κατά δε την πληρωµή να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους εξοφλήσεώς της από την εν λόγω αιτία, µη αποδεχόµενη την µε αριθ. πρωτ. 17602/12-6-17 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας καθώς αναγνωρίζει την ευθύνη του ∆ήµου αφού υπήρχε λακκούβα στο οδόστρωµα για την ύπαρξη της οποίας είχε ενηµερωθεί και έπρεπε να είχε επισκευαστεί».

Για την ιστορία να αναφέρουμε και τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο πολίτης, όπως φαίνονται στα πρακτικά της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής:

την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7640/17-3-17 αίτηση της κ. … (όνομα ιδιοκτήτη οχήματος) µε συνηµµένο φωτογραφικό υλικό και τα δικαιολογητικά: (1).Αντίγραφο αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας 2). φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης, 3). φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας,4). αντίγραφο ασφαλιστηρίου συµβολαίου, 5). αντίγραφο βιβλίου Αδικηµάτων & Συµβάντων Α.Τ. Αγ. Στεφάνου, 6). αντίγραφο Υπεύθυνης ∆ήλωσης Ατυχήµατος της Οδικής Βοήθειας 7). αντίγραφο παραστατικού της αλλαγής των ελαστικών από την εταιρεία “όνομα εταιρίας», 8). η µε αρ.πρωτ. 2993/2-2-17 έκθεση αυτοψίας της ∆/νσης Περιβάλλοντος…

Επισκέψεις 31

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *