Μενού Κλείσιμο

Ταξινομήσεις μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4663/2020 (Α ́30)

Εγύκλιος: Αριθ. πρωτ.: οικ. 27955/425    14/05/2020

ΑΔΑ: 68ΒΥ465ΧΘΞ-ΣΦΜ

ΘΕΜΑ: Ταξινομήσεις μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4663/2020 (Α ́30).

ΣΧΕΤ:  α) Το άρθρο 53 του ν. 4663/2020 (Α ́30)
β) Η με αριθμ. πρωτ. 11711/151/18-2-2020 (ΑΔΑ: ΨΑ34465ΧΘΞ-Δ18) εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Οχημάτων & Εγκαταστάσεων και της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών “Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53, 54 και 71 του ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μμεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α ́ 30).”
γ) Η αριθμ. πρωτ. 12829/192/6-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΗ4465ΧΘΞ-ΤΒ3) εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Οχημάτων & Εγκαταστάσεων και της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών ‘’Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 4663/2020 (Α’ 30) σχετικά με την επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

Σε συνέχεια των παραπάνω διευκρινίζονται τα εξής :
1) Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), που εκδίδεται από τα ΚΤΕΟ της χώρας μας μετά την αναγνώριση ισχύοντος Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου κράτους-μέλους της Ε.Ε., είναι απαιτητό για την ταξινόμηση των μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4663/2020 (Α ́30) εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις που τα εν λόγω οχήματα δεν έχουν καταστεί υπόχρεα για τεχνικό έλεγχο στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα :

– Επιβατηγό όχημα εφοδιασμένο με ισχύον Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επειδή έχει υποχρέωση ελέγχου βάσει της συχνότητας ελέγχου στο κράτος αυτό), δύναται να ταξινομείται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας χωρίς να εκδοθεί Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) από ΚΤΕΟ της χώρας μας, μόνο όταν αυτό δεν είναι υπόχρεο για έλεγχο στην χώρα μας.
Παράδειγμα : Όχημα με προηγούμενη κυκλοφορία στη Γερμανία (πρώτη ταξινόμηση στην Γερμανία την 15-10-2016) ελέγχεται για πρώτη φορά στη Γερμανία στις 15-10-2019 (λόγω της συχνότητας πρώτου 1ελέγχου στη Γερμανία στην τριετία) λαμβάνει Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου για 2 έτη (δηλ. επόμενος έλεγχος 15-10-2021 λόγω συχνότητας περιοδικού ελέγχου στην Γερμανία στη διετία).
Το όχημα εισάγεται στην χώρα μας και θα ταξινομηθεί ως ΕΙΧ τον Μάιο 2020. Μπορεί να ταξινομηθεί χωρίς την έκδοση ΔΤΕ στην χώρα μας (γιατί στη χώρα μας ο πρώτος έλεγχος ΕΙΧ βάσει της θεσμοθετημένης συχνότητας πραγματοποιείται στην τετραετία) και στην άδεια κυκλοφορίας θα γραφεί παρατήρηση «Ημερομηνία πρώτου τεχνικού ελέγχου 15-10-2020» ήτοι 4 έτη από την πρώτη ταξινόμηση σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. Εναλλακτικά είναι δυνατόν να εκδοθεί πρώτα το ΔΤΕ σε ΚΤΕΟ της χώρας μας (με αναγνώριση ισχύοντος Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου) και μετά να ταξινομηθεί το όχημα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην (γ) σχετική.

– Επιβατηγό όχημα που δεν είναι εφοδιασμένο με ισχύον Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επειδή δεν έχει υποχρέωση ελέγχου βάσει της συχνότητας ελέγχου στο κράτος αυτό), ταξινομείται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών χωρίς να εκδοθεί Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) από ΚΤΕΟ της χώρας μας.
Παράδειγμα : Επιβατηγό όχημα με προηγούμενη κυκλοφορία στη Ιταλία (πρώτη ταξινόμηση στη Ιταλία την 15-10-2016) έχει υποχρέωση για πρώτο έλεγχο στη Ιταλία στις 15-10-2020 (λόγω της συχνότητας πρώτου ελέγχου στην Ιταλία στην τετραετία). Συνεπώς κατά την ταξινόμησή του στην χώρα μας ως ΕΙΧ τον Μάιο 2020 δεν απαιτείται έκδοση ελληνικού ΔΤΕ από ΚΤΕΟ της χώρα μας και στην άδεια κυκλοφορίας θα αναγραφεί η παρατήρηση «Ημερομηνία πρώτου τεχνικού ελέγχου 15-10-2020» ήτοι 4 έτη από την πρώτη ταξινόμησή του στην Ιταλία.
Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται επίσης και η προσκόμιση ισχύοντος Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου καθόσον σύμφωνα με την συχνότητα ελέγχου στην Ιταλία το όχημα δεν ήταν υπόχρεο για πρώτο τεχνικό έλεγχο πριν την 15-10-2020.

2) Το παράδειγμα 5 της (γ) σχετικής εγκυκλίου διαγράφεται.

3) Κατά την ταξινόμηση των εν λόγω οχημάτων στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας κατατίθεται πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο του Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου χώρας μέλους της Ε.Ε.
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της παρούσας.

Ο Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων Γ. Βλαβιανός
Ο Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης Μεταφορών Α. Πολάκις

Επισκέψεις 67

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *