Μενού Κλείσιμο

Ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων από την Ιταλία

Από: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Aριθ. Πρωτ. Οικ.: 50481/801  17/8/2020

ΑΔΑ: ΨΣΝΗ465ΧΘΞ-ΖΞΨ

ΘΕΜΑ: μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων από την Ιταλία

ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθμ. πρωτ. 12829/192/6-3-2020 εγκύκλιος της Γεν. Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων και της Γεν. Διεύθυνσης Μεταφορών «Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 4663/2020 (Α’ 30) σχετικά με την ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)» (ΑΔΑ: ΩΥΗ4465ΧΘΞΤΒ3)
β) Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 27955/425/14-5-2020 εγκύκλιος της Γεν. Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων και της Γεν. Διεύθυνσης Μεταφορών «Ταξινομήσεις μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4663/2020 (Α’ 30)» (ΑΔΑ: 68ΒΥ465ΧΘΞΣΦΜ)

Συμπληρωματικά της ανωτέρω (α) σχετικής εγκυκλίου και ειδικότερα της παρ. 3 αυτής, στην οποία αναφέρεται ότι το αυτοκόλλητο σήμα που επικολλάται στις ιταλικές άδειες κυκλοφορίας γίνεται αποδεκτό για την ταξινόμηση στη χώρα μας μεταχειρισμένων οχημάτων προερχόμενων από την Ιταλία, εφόσον σε αυτό αναγράφεται ο αριθμός των διανυθέντων χιλιομέτρων, αλλά δεν γίνεται δεκτό για τη διαδικασία της αναγνώρισης στο ΚΤΕΟ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Όπως ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της Ιταλίας, πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου εκδίδονται στη χώρα τους από τις 23-1-2019 σε δοκιμαστική φάση και από τις 31-3-2019 σε καθολική εφαρμογή. Συνεπώς, κατά τη διαδικασία έκδοσης πρώτης άδειας κυκλοφορίας μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί στην Ιταλία, στα οποία έχει διενεργηθεί τεχνικός έλεγχος στη χώρα τους μετά τις 31-3-2019, απαιτείται, μεταξύ των άλλων προβλεπόμενων δικαιολογητικών, να είναι εφοδιασμένα και με ισχύον πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του ν.4663/2020. Το πιστοποιητικό αυτό αναγνωρίζεται στα ΚΤΕΟ της χώρας μας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υ.α. και στις ανωτέρω (α) και (β) σχετικές εγκυκλίους που σας έχουν αποσταλεί.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι τα υποδείγματα των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου των άλλων
κρατών
μελών είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στην
ακόλουθη διεύθυνση
:
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/vehicles/roadworthiness-certificate_en.

Επισκέψεις 115

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *